top of page
Улыбающиеся девушки, сидя за столом в эл

Erahuvikooli Happy Classes Steam MTÜ põhikiri

(Happy Classes Steam (registrikood 80631364) erahuvikooli Happy Classes Steam ja õppekava „Noored Insenerid“ (kood 251162))
1. Üldsätted
1.1. MTÜ Happy Classes Steam, registrikood 80631364 (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Huvikool Happy Classes Steam (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust inseneeria, programmeerimise ja konstrueerimise valdkondades.
1.3. Huvikooli asukoht on Randvere tee 9, Viimsi, Harjumaa, veebileht on: www.tallinneast.youngengineers.org 
1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti keel, inglise keel, vene keel ja ukraina keel.
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete arendamine ning võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
3. Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu. 
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik.
Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja.
Hoolekogu liikmete volituste kestus on üks aasta.
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
Huvikooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.
3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.
3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.2.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
3.2.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
3.2.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.2.5.1. huvikooli direktor;
3.2.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.2.5.3. lastevanemate esindaja;
3.2.5.4. õpilaste esindaja;
3.2.5.5. huvikooli pidaja esindaja.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku
toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.
3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa
vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul. 
5. Põhikirja muutmise kord
5.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja. 

6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;
6.2.4. ainekavad;
6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. õppeetappide ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
6.4. Õppeperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 20. juunini. Erinevate huvialade puhul võib õppeperioodi kestus olla erinev.
6.5. Õppevaheaeg kestab üldjuhul 20. juunist 31. augustini. Erinevate huvialade puhul võib õppevaheaegade kestus olla erinev.
6.6. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor  vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.
7. Õpilase huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord 
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku
esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
8. Õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;
8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;
8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Alaealise
puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.
9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik
töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli
direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
9.3.2. täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid.
10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu
soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö
algust.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole
tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigile osapooltele.
11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.
11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.
12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes
tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;
12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.

Erahuvikool „HAPPY CLASSES“ Põhikiri
1 Üldsätted
1.1. Happy Classes OÜ, registrikood 14799294 (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on erahuvikool „Happy Classes“ (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust (üldkultuur) lastele ja noortele vanuses kuni 26 eluaastat vastavalt õppija vabale tahtele, eeldustele ning võimalustele.
1.3. Huvikooli asukoht on Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa.
1.4. Huvikooli asjaajamisekeel on eesti keel. Erakooli õppekeelt võib kasutada sisemise asjaajamiskeelena eesti keele kõrval. Õppekeel on eesti, vene ja inglise keel. 
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2 Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arendamiseks, arendades eesti keele, logorütmika, mentaalse matemaatika, robootika ja muusika õppimise kaudu sotsiaalseid oskusi ja loovust.
Samuti toetada laste loomingulisust, iseseisvust, aktiivsust ning kunstimeelt. 
2.2. Huvikooli ülesandeks on erinevate teadmisi süstematiseeritud omandamine, äratada huvi teiste kultuuride vastu, suurendada sotsiaalseid oskusi, Happy Classes tõhusate õppetehnikate kombineerimine, et lõbusa ja toetava õhkkonnaga saavad lapsed ja noored kindlustunnet võõrkeele ja teadmisi praktilisel kasutamisel igapäevaelus ning luua võimaluseid vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
3 Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud huvihariduse spetsialistid, õpetajad ja noorsootöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalikke otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajadusel korral lapsevanemaid ja teisi
isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Hoolekogu liikmete volituse kestus on üks aasta.
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja
eelarvega seotud küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab viieliikmelise hoolekogu.
3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud
koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja. 
3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.2.4.1. Hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidaja ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle:
3.2.4.2. Hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab sellel koos omapoolse
hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.3. Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.4. Hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.2.5.1. Huvikooli direktor;
3.2.5.2. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.2.5.3. Lastevanemate esindaja;
3.2.5.4. Õpilaste esindaja;
3.2.5.5. Huvikooli pidaja esindaja.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks korda aastas.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub hoolekogu esimees.
3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg
ja koht ning päevakord.
3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli
üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja
õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja
järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktor määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul. 
5. Põhikirja muutmise kord 
5.1. Huvikooli direktor ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.
6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud: 
6.2.1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. Õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. Õpeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades; 
6.2.4. Ainekavad;
6.2.5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. Õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeperioodi ja õppevaheaegade kestus võib erinevate huvialade puhul olla erinev.
6.4. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused kehtestab direktor vähemal 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust. 

7. Õpilase huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikooli loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava vastava ainekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
8. Õpilaste õigused ja kohustused 
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. Tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;
8.1.2. Nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. Saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. Nõuda huvikooli lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;
8.1.5. Katkestada õpe ja lõpetada leping selleks kehtestatud korda järgides. 
Alaealise puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. Järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. Hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. Suhtuma õpetajate- ja õpilastesse lugupidavalt, väärikalt ning heatahtlikult.
8.2.4. Täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi. 
9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik  töösuhteid teguleeritavate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. Saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli direktorile ettepanekuid töö korraldamiseks;
9.2.2. Saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. Hoida huvikooli kasutuses olevat vara:
9.3.2. Täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid. 
10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning
õppetoetuste andmise alused ja kord
10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja arvestades kooli finants- majanduslikku seisu. Õppemaksu arvestatakse ühe kalendrikuu järgi või muu põhimõtte järgi vastavalt kooli pidaja otsusele.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigule osapooltele. 
11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused 
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustavad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud
summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel. 

11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.
12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord 
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajakonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. Huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. Huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutund mitteotstarbekaks;
12.3.3. Huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse, õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.

В Центре досуга и творчества Happy Classes специально для удобства родителей и детей подобрано комфортное расписание занятий с учётом плотной занятости современных детей и их родителей. Мы также постарались собрать в одном центре самые увлекательные и наш взгляд полезные занятия для детей 21 века.

Оформите заявку на первое посещение на этой странице. Мы перезвоним вам и забронируем дату первого визита в комфортное для вас и ребенка время. Курсы Happy Classes можно посещать 1 или 2 раза в неделю утром/вечером, в будние/выходные дни с 9.00 до 20.00 (возможности подбора расписания для вас зависят от наличия свободных мест). НАШЕ ПРАВИЛО - НИ ОДИН ОПЛАЧЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЧАС НЕ ДОЛЖЕН ПРОПАСТЬ - означает, что если вы пропустил  свои уроки (приболели, уехали, не успели), то вы всегда можете прийти на дополнительные занятия и "добрать" свои часы.
 
Целями и задачами работы центра Happy Classes являются: раскрывать и приумножать способности ребенка с раннего возраста, стимулировать желание к развитию, знаниям, творчеству, помочь организовать досуг ребенка, а также совместное времяпровождение детей и взрослых. У нас проводят семинары и мастер-классы детские и семейные психологи, логопеды, нейропсихологи и учителя.

ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Множество курсов Happy Classes идет весь год. Если курс состоит из нескольких встреч, то это указывается в описании курса и программы обучения, и курс оплачивается одним платежом до старта курса.
2.Оплата обучения происходит ежемесячно в начале текущего месяца. Или единожды за весь курс - в случае ограниченного количества занятий.
3.Индивидуальные занятия логопедов, репетиторов, других специалистов оплачиваются сразу по счету. Обязательное правило - если вы отменяете урок или занятие – вы должны сообщить нам об этом как можно скорее, и не позднее, чем за 24 часа до урока. Оповещение делается в письменном виде на адрес эл. почты info@happyclasses.ee. В противном случае – счет за занятие выставляется и должен быть оплачен.
4. Если вы желаете прекратить посещение занятий в центре обучения Happy Classes, то вы должны сообщить нам в письменной виде по электронной почте info@happyclasses.ee как минимум за 1 месяц до окончания обучения. НОТИФИКАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 1 МЕСЯЦ И СЧЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН.
5.Оплата обучения производится банковским переводом на основании счета, который мы присылаем в начале текущего месяца. Оплата производится за текущий месяц.
6.Мы не делаем скидок за обучение, если ваш ребенок пропустил занятия. Но мы всегда готовы предложить дополнительные занятия. К примеру, пропустив урок логоритмики, ребенок может посетить дополнительно уроки легоконструирования или творчества, и пройти все учебные часы в рамках оплаченного плана.
7.Happy Classes OÜ оставляет за собой право начислить 0.2 % пени с суммы счета за каждый просроченный в случае задержки оплаты счета и подать в суд и инкассо фирму в случае возникшего долга.
8.Большинство учебных программ Happy Classes OÜ одобрены Министерством Образования ЭР и позволяют вам ходатайствовать о налоговом вычете.
9.В случае обучения на курсе нескольких детей из одной семьи, мы предлагаем 10 % скидку со счета за второго и следующего ребенка.
10.По любым вопросам просим обращаться по эл. почте info@happyclasses.ee
11.На данный момент договор с клиентами мы не заключаем, а подтверждением зачисления ребенка на курс является заполненная родителем анкета на пробном уроке, далее письменное подтверждение родителями и ответное письмо от центра о зачислении ребенка или детей на обучение. Далее сразу выставляется счет, который должен быть оплачен в срок.
13.Мы делаем фотографии и видео с наших занятий и выкладываем их в социальные сети учебного центра Happy Classes. Если вы не желаете, чтобы ваш ребенок или дети попали на видео в открытом доступе - просим вас сообщить об этом по электронной почте на адрес info@happyclasses.ee Видео и фото всегда делаются без нарушения учебного процесса.
14.Учебный центр обозначает каникулы заранее во всех доступных клиентам источниках, а также по электронной почте. Учебный центр не работает в официальные государственные праздники Эстонской Республики.
15. Всю информацию о каникулах, начале и окончании курса и др. мы сообщаем по эл. почте.

bottom of page