top of page

Kontaktandmed

Happy Classes, Randvere 9,

Haabneeme (Viimsi Market, 2 этаж)

Happy Classes Steam MTÜ

Koolides, lasteadades ja laagrites

55592043

  • Facebook
  • Facebook

Saadetud. Aitäh!

Erahuvikooli Happy Classes Steam MTÜ põhikiri

(Happy Classes Steam (registrikood 80631364) erahuvikooli Happy Classes Steam ja õppekava „Noored Insenerid“ (kood 251162))
1. Üldsätted
1.1. MTÜ Happy Classes Steam, registrikood 80631364 (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Huvikool Happy Classes Steam (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust inseneeria, programmeerimise ja konstrueerimise valdkondades.
1.3. Huvikooli asukoht on Randvere tee 9, Viimsi, Harjumaa, veebileht on: www.tallinneast.youngengineers.org 
1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti keel, inglise keel, vene keel ja ukraina keel.
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete arendamine ning võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
3. Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu. 
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik.
Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja.
Hoolekogu liikmete volituste kestus on üks aasta.
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
Huvikooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.
3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.
3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.2.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
3.2.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
3.2.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.2.5.1. huvikooli direktor;
3.2.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.2.5.3. lastevanemate esindaja;
3.2.5.4. õpilaste esindaja;
3.2.5.5. huvikooli pidaja esindaja.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku
toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.
3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa
vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul. 
5. Põhikirja muutmise kord
5.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja. 

6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;
6.2.4. ainekavad;
6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. õppeetappide ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
6.4. Õppeperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 20. juunini. Erinevate huvialade puhul võib õppeperioodi kestus olla erinev.
6.5. Õppevaheaeg kestab üldjuhul 20. juunist 31. augustini. Erinevate huvialade puhul võib õppevaheaegade kestus olla erinev.
6.6. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor  vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.
7. Õpilase huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord 
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku
esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
8. Õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;
8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;
8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Alaealise
puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.
9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik
töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli
direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
9.3.2. täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid.
10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu
soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö
algust.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole
tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigile osapooltele.
11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.
11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.
12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes
tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;
12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.

Erahuvikool „HAPPY CLASSES“ Põhikiri
1 Üldsätted
1.1. Happy Classes OÜ, registrikood 14799294 (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on erahuvikool „Happy Classes“ (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust (üldkultuur) lastele ja noortele vanuses kuni 26 eluaastat vastavalt õppija vabale tahtele, eeldustele ning võimalustele.
1.3. Huvikooli asukoht on Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa.
1.4. Huvikooli asjaajamisekeel on eesti keel. Erakooli õppekeelt võib kasutada sisemise asjaajamiskeelena eesti keele kõrval. Õppekeel on eesti, vene ja inglise keel. 
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2 Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arendamiseks, arendades eesti keele, logorütmika, mentaalse matemaatika, robootika ja muusika õppimise kaudu sotsiaalseid oskusi ja loovust.
Samuti toetada laste loomingulisust, iseseisvust, aktiivsust ning kunstimeelt. 
2.2. Huvikooli ülesandeks on erinevate teadmisi süstematiseeritud omandamine, äratada huvi teiste kultuuride vastu, suurendada sotsiaalseid oskusi, Happy Classes tõhusate õppetehnikate kombineerimine, et lõbusa ja toetava õhkkonnaga saavad lapsed ja noored kindlustunnet võõrkeele ja teadmisi praktilisel kasutamisel igapäevaelus ning luua võimaluseid vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
3 Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud huvihariduse spetsialistid, õpetajad ja noorsootöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalikke otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajadusel korral lapsevanemaid ja teisi
isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Hoolekogu liikmete volituse kestus on üks aasta.
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja
eelarvega seotud küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab viieliikmelise hoolekogu.
3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud
koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja. 
3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.2.4.1. Hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidaja ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle:
3.2.4.2. Hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab sellel koos omapoolse
hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.3. Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.4. Hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.2.5.1. Huvikooli direktor;
3.2.5.2. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.2.5.3. Lastevanemate esindaja;
3.2.5.4. Õpilaste esindaja;
3.2.5.5. Huvikooli pidaja esindaja.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks korda aastas.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub hoolekogu esimees.
3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg
ja koht ning päevakord.
3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli
üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja
õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja
järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktor määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul. 
5. Põhikirja muutmise kord 
5.1. Huvikooli direktor ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.
6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud: 
6.2.1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. Õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. Õpeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades; 
6.2.4. Ainekavad;
6.2.5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. Õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeperioodi ja õppevaheaegade kestus võib erinevate huvialade puhul olla erinev.
6.4. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused kehtestab direktor vähemal 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust. 

7. Õpilase huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikooli loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava vastava ainekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
8. Õpilaste õigused ja kohustused 
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. Tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;
8.1.2. Nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. Saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. Nõuda huvikooli lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;
8.1.5. Katkestada õpe ja lõpetada leping selleks kehtestatud korda järgides. 
Alaealise puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. Järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. Hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. Suhtuma õpetajate- ja õpilastesse lugupidavalt, väärikalt ning heatahtlikult.
8.2.4. Täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi. 
9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik  töösuhteid teguleeritavate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. Saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli direktorile ettepanekuid töö korraldamiseks;
9.2.2. Saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. Hoida huvikooli kasutuses olevat vara:
9.3.2. Täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid. 
10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning
õppetoetuste andmise alused ja kord
10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja arvestades kooli finants- majanduslikku seisu. Õppemaksu arvestatakse ühe kalendrikuu järgi või muu põhimõtte järgi vastavalt kooli pidaja otsusele.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigule osapooltele. 
11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused 
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustavad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud
summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel. 

11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.
12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord 
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajakonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. Huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. Huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutund mitteotstarbekaks;
12.3.3. Huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse, õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.

Happy Classes keskus korraldab eesti keele, inglise keele, logopeedia, mentaalse aritmeetika, loovuse ja muude alade tunde. Meil töötab klubi "Pisipõnn ja ema" arendavate tundidega lastele vanuses 6 kuud kuni 3 aastat. Me korraldame seminare ja meistrikursuseid täiskasvanutele, hoiame lapsi koolivaheaegadel, korraldame pereüritusi ja võistlusi Viimsis.

Happy Classes – laste arengu- ja vabaajakeskus, mis tegutseb Viimsis ja Lasnamäel (Punane 14, Tallinn). Me töötame laste ja nende vanemate heaks. Happy Classes on koht laste loovuseks, eneseväljenduseks ja õppimiseks ning pere arenguks. Happy Classes pakub laia valikut meelelahutuslikke ja arendavaid tegevusi.

Happy Classes vabaaja- ja loovuskeskuses on vanemate ja laste mugavuse huvides koostatud sobiv tunniplaan, võttes arvesse tänapäeva laste ja nende vanemate tihedat ajakava. Oleme kokku kogunud kõige huvitavamad ja kasulikumad tegevused 21. sajandi lastele.

Samuti korraldame tunde koolides ja lasteaedades (logopeedia, inglise keel jne).

Eesti, inglise ja hiina keele tundides omandavad lapsed püsiva sõnavara, korrektse leksika ja grammatika, ning saavad vabamalt suhelda õpitavas keeles. Meil töötab klubi "Pisipõnn ja ema" arendavate tundidega lastele vanuses 6 kuud kuni 3 aastat. Me korraldame seminare ja meistrikursuseid täiskasvanutele, hoiame lapsi koolivaheaegadel, korraldame pereüritusi ja võistlusi Viimsis. Igal hooajal osalevad meie õpetajad ja spetsialistid hariduskonverentsidel, meistrikursustel ja näitustel. Me uuendame pidevalt oma tunniprogramme värskete, kasulike ja aktuaalsete meetoditega. Liituge Happy Classes sotsiaalmeedia lehega, jälgige uudiseid ja kasulikke artikleid laste ja pere arengu kohta, plaanitavaid üritusi ja kutsutud spetsialiste. Ootame teid meiega ühendust võtma küsimuste ja tagasisidega.

Tavaliselt sõltub tundide kestus lapse vanusest ja programmist:
6 kuud kuni 2 aastat – 30-45 minutit
2 aastat kuni 5 aastat – 30-45-60 minutit
6 kuni 7 aastat – 45-50-90 minutit.

Happy Classes vabaaja- ja loovuskeskuses on vanemate ja laste mugavuse huvides koostatud sobiv tunniplaan, võttes arvesse tänapäeva laste ja nende vanemate tihedat ajakava. Oleme samuti püüdnud kokku koguda kõige huvitavamad ja meie arvates kasulikud tegevused 21. sajandi lastele.

Täitke taotlus esimeseks külastuseks sellel lehel. Me võtame teiega ühendust ja broneerime esimese visiidi kuupäeva teile ja teie lapsele sobival ajal. Happy Classes kursustel saab osaleda 1 või 2 korda nädalas hommikul/õhtul, argipäevadel/nädalavahetustel kell 9.00–20.00 (ajakava valikud sõltuvad vabade kohtade olemasolust). KUI TE JÄITE OMA ÕPPEKORRAST ILMA (ei jõudnud, jäite haigeks, reisil) – võtke meiega ühendust ja pakume teile lisatunde.

Happy Classes keskuse eesmärgid ja ülesanded on: avastada ja arendada lapse võimeid varajasest east, stimuleerida huvi arengu, teadmiste ja loovuse vastu, aidata korraldada lapse vaba aega ja pakkuda võimalusi ühisteks tegevusteks lastele ja täiskasvanutele. Meil korraldavad seminare ja meistrikursusi laste ja perepsühholoogid, logopeedid, neuropsühholoogid ja õpetajad.

ÕPPETÖÖ JA ÕPPEMAKSUREEGLID

1. Paljud Happy Classes kursused toimuvad kogu aasta vältel. Kui kursus koosneb mitmest kohtumisest, siis on see märgitud kursuse ja õppekava kirjelduses ning kursus tuleb tasuda ühe maksena enne kursuse algust. Lapse kursusele registreerimise tasu on 10 eurot (tasutakse üks kord – arvel esimeses arves).
2. Õppemaks toimub igakuiselt jooksva kuu alguses. Või kogu kursuse eest korraga – piiratud arvu tundide korral.
3. Logopeedide, juhendajate ja teiste spetsialistide individuaaltunnid tasutakse kohe arve alusel. Kohustuslik reegel – kui te tühistate tunni või tegevuse, peate sellest meile teatama võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne tundi. Teavitus tehakse kirjalikult e-posti aadressil info@happyclasses.ee. Vastasel juhul arve esitatakse ja see tuleb tasuda.
4. Kui soovite Happy Classes keskuse tundidest loobuda, peate sellest meile kirjalikult teatama e-posti teel aadressil info@happyclasses.ee vähemalt 1 kuu enne õppetöö lõpetamist. TEADE ÕPPETÖÖ LÕPETAMISEST TEHTAKSE 1 KUU ENNE JA ARVE VIIMASE KUU ÕPPETASU KOHTA ESITATAKSE JA TULEB TASUDA.
5. Õppemaks tasutakse pangaülekandega arve alusel, mille saadame jooksva kuu alguses. Makstakse jooksva kuu eest.
6. Me ei tee õppemaksu soodustusi, kui teie laps on tundidest puudunud. Kuid oleme alati valmis pakkuma lisatunde. Näiteks, kui jääte logopeedia tunnist ilma, võib laps lisaks osaleda legokonstrueerimise või loovuse tundides ja läbida kõik õppetunnid tasulise plaani raames.
7. Happy Classes OÜ jätab endale õiguse lisada arve summalt viivist 0,2% iga maksetähtaja ületanud päeva eest ning pöörduda kohtusse ja inkassofirmasse võlgade korral.
8. Enamik Happy Classes OÜ õppeprogramme on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt ja võimaldavad teil taotleda maksusoodustust.
9. Kui kursusel osaleb mitu ühest perest pärit last, pakume teise ja järgmise lapse arvelt 10% allahindlust.
10. Kõik küsimused palume saata e-posti aadressile info@happyclasses.ee.
11. Hetkel ei sõlmi me klientidega lepinguid, lapse kursusele registreerimise kinnituseks on vanema täidetud ankeet proovikursusel, seejärel vanemate kirjalik kinnitus ja keskuse vastuskiri lapse kursusele vastuvõtmise kohta. Seejärel esitatakse arve, mis tuleb õigeaegselt tasuda.
13. Teeme tundidest fotosid ja videoid ning postitame neid Happy Classes õppekeskuse sotsiaalmeedia kanalitesse. Kui te ei soovi, et teie laps satuks avalikult kättesaadavale videole, palume sellest teatada e-posti aadressil info@happyclasses.ee. Video ja fotod tehakse alati ilma õppetööd häirimata.
14. Õppekeskus teatab vaheaegadest ette kõigis klientidele kättesaadavates kanalites ning ka e-posti teel. Õppekeskus ei tööta Eesti Vabariigi ametlikel riigipühadel.
15. Kõik teated vaheaegade, kursuste alguse ja lõpu ning muude sündmuste kohta saadame e-posti teel.

Happy Classes.png
Улыбающиеся девушки, сидя за столом в эл
bottom of page